Wzór scenariusza zajęć

Autor
Treści podstawy programowej
Temat
Cele:
Uczeń potrafi:
Formy pracy:
Metody/techniki:
Środki dydaktyczne:
Czas trwania zajęć:
Przebieg zajęć:
Materiały dla nauczyciela i ucznia (karty pracy, tabele, wykresy, inne...)
Praca domowa