Blaski i cienie koleżeństwa.

Treści programowe realizowane na lekcji:

Postawy asertywne.
Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
Odpowiedzialność za własny rozwój. Samowychowanie.

Czas: 45 minut
Metody pracy: burza mózgów, dyskusja, forma warsztatowa

Są to jedne z zajęć, których przebieg trudno przewidzieć i napisanie pełnego konspektu jest prawie niemożliwe. Dlatego, że inicjatywę oddaję uczniom i ograniczam się do kierowania dyskusją i podsumowania zajęć.

Przebieg jednej z przeprowadzonych lekcji.

Na tablicy, rysuję schematyczne drzewo.
W pień drzewa wpisany jest temat lekcji: Blaski i cienie koleżeństwa.

Na gałęziach uczniowie wpisują najważniejsze cechy jakie odnajdujemy u dobrego kolegi i koleżanki.
Przykładowe cechy to: uczciwość, zaufanie, potrafi dochować tajemnicy, odpowiedzialność, rozmowność, asertywność, poczucie humoru, rywalizacja.
Zwykle każdy uczeń wpisuje przynajmniej jedną cechę. Na "bocznych- mniejszych" konarach pozostali uczniowie mogą uzupełniać wypowiedź kolegi/koleżanki.

Na ziemi obok drzewa uczniowie wpisują cechy, które psują dobre relacje miedzy rówieśnikami: zło, złość, agresja zazdrość zawiść.

Kiedy rysunek na tablicy jest już gotowy, wspólnie omawiamy jak należy postępować, aby w grupie każdy był szanowany i czuł się w niej dobrze.

Wprowadzam pojecie: asertywność

http://pl.wikipedia.org/wiki/Asertywno%C5%9B%C4%87

Prawa asertywności wg Herberta Fensterheima:

Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć - tak długo, dopóki nie ranisz innych.
Masz prawo do wyrażania siebie, nawet jeśli rani to kogoś innego - dopóki Twoje intencje nie są agresywne.
Masz prawo do dysponowania swoim ciałem, czasem i własnością, jeśli to, co robisz jest dobre dla innych.
Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb - dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić.
Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą.
Masz prawo do korzystania ze swoich praw.