Rodzina w życiu człowieka

Treści:
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

Osiągnięcia:
1. Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; empatia.
2. Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; wyrażanie uczuć, asertywność.
3. Aktywny udział w życiu rodziny.

Rodzina w życiu człowieka

Na początku lekcji proszę uczniów, aby napisali na tablicy słowa, które kojarzą im się z rodziną. Każdy z nich podchodzi do tablicy i zapisuje swoje słowo. Zwykle pojawiają się : miłość ŧroska, zaufanie, wsparcie, mama, tata, babcia, dziadek, opieka, kieszonkowe, zwierzę, radość, rodzeństwo, wujek, ciocia, rozmowa, pocieszenie, obowiązek, bezpieczeństwo, kłótnia, domowe obiady, wspólne wycieczki.
Po wypisaniu na tablicy słów wspólnie próbujemy podzielić je na kilka grup które opisują funkcje rodziny.

Funkcje rodziny

opiekuńcza : pozwala na zaspokajanie potrzeb fizycznych oraz emocjonalnych członków rodziny w okresach kiedy tego potrzebują tj. dzieciństwa, starości oraz okresów choroby.

wychowawcza: rodzice wprowadzają dziecko w sferę praw i zasad obowiązujących w danym kręgu kulturowym,

kulturotwórcza: rodzina to miejsce w którym dzieci zapoznają się z historią , spuścizną dawnych pokoleń.

ekonomiczna: polega na zabezpieczaniu wszystkich potrzeb materialnych członków rodziny

prokreacyjna: pozwala na zachowanie ciągłości biologicznej rodziny i społeczeństwa,jednocześnie zaspokajając potrzeby emocjonalne rodziców tj: ojcostwa i macierzyństwa.

Trzecia i ostatnia część lekcji to znalezienie przykładów przez uczniów, które odpowiadają w/w funkcjom rodziny w ich najbliższym otoczeniu.

Funkcja opiekuńcza: opieka nad dziećmi w rodzinie w którą zaangażowani są rodzice, dziadkowie , kuzyni. Opieka i troska w trakcie choroby I trudnych sytuacji życiowych.
Funkcja wychowawcza: omówienie przykładowych sytuacji, w których już bardzo małe dziecko uczy się jakie zasady i normy obowiązują w społeczeństwie.( rozwiązywanie konfliktowych sytuacji w piaskownicy)
Funkcja kulturotwórcza: rodzinne wycieczki, spotkania, które mają na celu zachować w pamięci miejsca ważne dla rodziny i ojczyzny.
Funkcja ekonomiczna: brak troski o zaspokojenie podstawowych biologicznych potrzeb (głód, pragnienie) stwarzają możliwość nauki. Uświadomienie uczniom, że nie wszystkie dzieci na kuli ziemskiej żyją w podobnych jak one warunkach( głód, praca dzieci w Afryce i na dalekim wschodzie)

Funkcja prokreacyjna: opieka nad dzieckiem i spełnienie wyżej omówionych funkcji to wielkie wyzwanie bardzo trudne do zrealizowania poza rodziną.